مرکز آموزش شرکت هواپیمایی آسمان - دوره های آزاد آموزش فنی

 


داوطلب گرامي ، از اينكه جنابعالي مركز آموزش شركت هواپيمايي آسمان را براي كسب دانش و مهارت آموزي در رشته های فنی انتخاب نموده ايد بسيار خرسنديم از آنجاييكه رشته انتخابي شما از اهميت زيادي برخوردار است و دوره مذكور به صورت آزاد براي پاسخگويي به تقاضاي شما متقاضي گرامي و علاقه مند به كسب علوم پروازي هدف گذاري گرديده است لذا متوليان اجراي دوره مذكور براي ارتقاء كيفيت برگزاري اين دوره از تمامي ظرفيتهاي موجود آموزشي در اين شركت بهره جويي نموده اند تا به نيازهاي آموزشي شما پاسخ دهند.